imatge de capçalera

Codi ètic i del bon govern

El Codi Ètic neix amb l’objectiu que l’ètica i el bon govern impregnin de forma explícita i transversal la gestió de l’empresa i els processos de presa de decisions, esdevenint la norma fonamental en relació als principis i les regles de conducta generals que han d’observar i complir totes les persones que formem part de la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A.

L'entitat emprendrà accions per difondre, sensibilitzar i fomentar el coneixement del Codi Ètic entre tots els treballadors de l’empresa.

Institució Tarragona

Institució Tarragona

Des de la Institució Tarragona, entenem que la reputació de la nostra organització i la generació de confiança amb les persones a ella vinculada (Consell d'Administració, Direcció general, treballadors, proveïdors i famílies que confien en nosaltres), depenen de les nostres conductes en qualsevol tasca o activitat realitzada en el si de la nostra entitat, seguint els principis ètics i de responsabilitat social de general acceptació.

En aquest sentit, a la Institució Tarragona existeix el més ferm compromís amb la gestió responsable i diligent de la nostra entitat, unit a una clara vocació de compartir amb el nostre entorn el “què fem” i el “com ho fem”.

Abast del codi ètic
El present Codi Ètic afecta a tots els professionals que desenvolupin les seves funcions a La INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. exposant-se en el mateix, els principis ètics i legals que s'assumeixen per l'entitat, així com els compromisos de bona praxi i transparència que obliguin a tots els interlocutors que col·laborin amb La INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. A més, La INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. requereix que totes les empreses externes, proveïdors i subcontractades adoptin una conducta conforme amb els principis generals similars al Codi Ètic.

BÚSTIA ÈTICA

CODI ÈTIC

COMITÈ D'ÈTICA
INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. ha creat una Bústia d’Ètica Corporativa com a canal transparent per a comunicar qualsevol conducta que pugui implicar la comissió d’alguna irregularitat o acte contrari a les normes d’actuació del Codi Ètic. Aquestes comunicacions atendran sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent ser utilitzada la Bústia d’Ètica Corporativa amb finalitats diferents d’aquells que persegueixin el compliment de les normes del Codi Ètic. Aquesta bústia és d'ús exclusiu per als empleats de la nostra entitat. Qualsevol empleat es pot adreçar a la Bústia d’Ètica Corporativa de l’Oficina de Control Intern.Per a la resta de membres de la nostra comunitat educativa, hem habilitat la Bústia de Suggeriments o Reclamacions.        
INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. ha creat una Bústia d’Ètica Corporativa com a canal transparent per a comunicar qualsevol conducta que pugui implicar la comissió d’alguna irregularitat o acte contrari a les normes d’actuació del Codi Ètic. Aquestes comunicacions atendran sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent ser utilitzada la Bústia d’Ètica Corporativa amb finalitats diferents d’aquells que persegueixin el compliment de les normes del Codi Ètic.
Enviar mail
El Codi Ètic recull el compromís de la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. amb els principis de l'ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d'actuació, establint un conjunt de principis i pautes de conducta dirigits a garantir el comportament ètic i responsable de tots els professionals en el desenvolupament de la seva activitat.

Veure codi ètic

Per vetllar pel compliment del Codi Ètic, s’ha creat el Comitè d’Ètica. Aquest comitè impulsarà mesures de prevenció d’actuacions contràries als valors de bona governança, les normes i els principis de conducta. El Comitè d'Etica de la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. és l'òrgan de supervisió i control, que valida i aprova les polítiques de seguretat.