El Treball de Recerca a Batxillerat 22-23

Arribats a aquestes dates, els nois i noies de la Institució Tarragona estan acabant de fer els retocs al seu Treball de recerca.

En el marc educatiu del Batxillerat es contempla la competència en recerca en les diferents matèries, així com el tractament de la informació i la seva correcta exposició.

El Treball de Recerca orienta l’alumnat a la investigació i aprofundiment d’un tema d’interès, mitjançant l’orientació del professorat tutor.

L’alumne ha de formular la seva hipòtesi de treball i posar en pràctica els coneixements adquirits durant tota la secundària. Ha de mostrar iniciativa, creativitat i esperit crític, aplicant la metodologia adequada. És imprescindible l’ús de les TIC en el procés de recerca, tractament i presentació final dels resultats. L’exposició és oral i davant d’un tribunal, prèvia presentació del document escrit.

Cal recordar que representa un 10% de la nota del batxillerat. Amb el TdR també es poden presentar a convocatòries de premis que atorguen diferents institucions.

Dates rellevants del TdR TU-AU 22-23:

  • a. Presentació de l’esborrany: 30 de setembre
  • b. Presentació del definitiu: 25 d’octubre
  • c. Exposicions: 3 i 4 de noviembre


Anton Borras

Sots-Director Acadèmic

Competència global
Noticia