2n EPRI: Avaluació diagnòstica

El Departament d'Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d'educació primària

Amb l’objectiu de proporcionar eines als centres educatius per a l'exercici de la seva autonomia pedagògica, el Departament d'Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d'educació primària. En aquest moment de l'etapa, els nens i nenes estan en procés d'assoliment de les competències que els han de permetre fer un desenvolupament positiu al llarg de l'educació primària. Per tant, la prova d’avaluació es pot aplicar indistintament de dues maneres: o bé a principi de curs, als alumnes que inicien el cicle mitjà, o bé a finals del tercer trimestre als alumnes que estiguin acabant el segon curs. La prova pot ajudar a detectar possibles mancances i a buscar les estratègies necessàries per organitzar les mesures i el suport que permetin la millora dels alumnes.

La prova d'avaluació diagnòstica es presenta en un format globalitzador que s'emmarca en el context de la realitat propera als alumnes. Mitjançant una sèrie d’activitats, els docents podran avaluar alguns aspectes de la competència matemàtica, de la competència lingüística en llengua catalana i del coneixement del medi social i natural.

La prova es va aplicar per primer cop durant el tercer trimestre del curs 2018-2019 a una mostra representativa de centres de Catalunya, prèviament seleccionada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Ara, tots els materials estan a disposició dels centres educatius que vulguin aplicar la prova.


A Aura s’aplicarà la prova esglaonadament les properes dues setmanes. Enguany es tracta de sis activitats competencials que repartirem de manera que per a les alumnes resulti una bona oportunitat d’aprenentatge.

Competència global
Noticia