Exposicions dels Treballs de Recerca

Les i els alumnes de 2n de Batxillerat comencen les seves exposicions dels treballs de recerca

Quan
De 03-11-2022 00:00 a 04-11-2022 23:59
On
Com arribar-hi

En el marc educatiu del Batxillerat es contempla la competència en recerca en les diferents matèries, així com el tractament de la informació i la seva correcta exposició.

El Treball de Recerca orienta l’alumnat a la investigació i aprofundiment d’un tema d’interès, mitjançant l’orientació del professorat tutor.

L’alumne ha de formular la seva hipòtesi de treball i posar en pràctica els coneixements adquirits durant tota la secundària. Ha de mostrar iniciativa, creativitat i esperit crític, aplicant la metodologia adequada. És imprescindible l’ús de les TIC en el procés de recerca, tractament i presentació final dels resultats. L’exposició és oral i davant d’un tribunal, prèvia presentació del document escrit.

Cal recordar que representa un 10% de la nota del batxillerat. Amb el TdR també es poden presentar a convocatòries de premis que atorguen diferents institucions.

El Treball de Recerca està dividit en dos moments:

a. La defensa Oral.

El Tribunal valorarà, mitjançant una rúbrica, diferents aspectes de l'Exposició:

- que la comunicació sigui clara i coherent, utilitzant el registre lingüístic correcte: dicció, comunicació corporal, aparença, fluïdesa...

- que el contingut estigui ben estructurat: les diferents parts, la transició entre una i l'altra i el temps emprat.

- la utilització correcta dels mitjans tecnològics

- que mostri seguretat i destresa davant les possibles preguntes del Tribunal.

b. Avaluació de la Memòria Escrita.

A tenir en compte:

- l'estructura de les parts de la memòria.

- la presentació adequada del treball: pàgines, gràfics, bibliografia...

- la correcció i adequació lingüística: ortografia, lèxic, puntuació...

- els aspectes relacionats amb el contingut: claredat i precisió, hipòtesi coherent, lògica i rigor, ús de la metodologia adequada...


Dates rellevants del TdR TU-AU 22-23:

a. Presentació de l’esborrany: 30 de setembre

b. Presentació del definitiu: 25 d’octubre

c. Exposicions: 3 i 4 de noviembre